• OBCHODNÉ PODMIENKY TERMS AND CONDITIONS

a
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
a
  1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke http://www.luckyonefashionbrand.eu  (ďalej aj "E-shop") a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim: Lucia Kopečná - LuckyOne, Poľná 5954/3, 974 05 Banská Bystrica  (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim (ďalej len „VOP").  
a
2. Tieto VOP sú prístupné na stránke internetového obchodu v sekcii Všeobecné obchodné podmienky a sú platné a účinné odo dňa 1.1.2019 až do vydania nových Obchodných podmienok.  
a
3. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými bchodnými podmienkami.  
a
4. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. 
a
a
  2. VYMEDZENIE POJMOV  
a
Predávajúci znamená spoločnosť Lucia Kopečná - LuckyOne, zapísaná na OÚ v Banskej Bystrica, odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 620-36916, IČO: 48000086, DIČ: 1087189994, IČ DPH: neplátca  
a
a
Kontaktné údaje predávajúceho :   Lucia Kopečná
Telefón : +421902725800
Adresa : Poľná 5954/3, 974 05 Banská Bystrica
Číslo účtu - IBAN : SK27 8360 5207 0042 0666 9883  
aa
Poštová adresa na zasielanie reklamácií a vráteného tovaru : Lucia Kopečná, Rezedova 2, 821 01 Bratislava, Slovakia
a
a
E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.luckyonefashionbrand.eu  
a
a
Kupujúcim  je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom
kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. 
a
E-shop môže používať len osoba staršia ako 18 rokov. V prípade, ak spotrebiteľ nemá 18 rokov, môže požívať E-shop len so súhlasom zákonného zástupcu.
a
Reklamačný poriadok znamená Reklamačný poriadok pre nákup tovaru v internetovom obchode vydaný Predávajúcim za účelom informovania Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie Tovaru zakúpeného v E-shope. Reklamačný poriadok je umiestnený v E-shope v sekcii „Reklamačný poriadok" .vložiť link Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom E-shopu.
a
Zákazkový tovar je tovar vyrobený na zákazku alebo upravený podľa priania kupujúceho na základe jeho písomnej, telefonickej alebo e-mailovej požiadavky.  Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár Predávajúcemu, alebo email odoslaný na adresu predávajúceho.
a
Objednávka obsahuje informácie o objednávanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.  
a
Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok. 
a
Prevádzka znamená obchodnú prevádzku Predávajúceho umiestnenú na území Slovenskej republiky......zistit ci musis mat prevadzku a zaregistrovat ju v BA Kúpna  zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.
a
Spotrebiteľská zmluva znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb.
a
Obchodný zákonník v platnom znení.
Zákon o ochrane osobných údajov znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie") a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon"). Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 270/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.   
a
a
3. KÚPNA CENA  
a
1. Ceny uvedené v e-shope sú v € a sú konečné. Predávajúci nie je platca DPH.
a
2. Ceny výrobkov neobsahujú prepravné náklady, ktoré závisia od zvoleného spôsobu platby a dopravy.
a
3. Kúpna cena je uvedená v E-shope pri tovare v čase
uskutočnenia objednávky, v objednávke a v potvrdení objednávky. Takáto kúpna cena nebude po potvrdení objednávky predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho dôjde následne k úprave kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná alebo zľavová akcia.
a
4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpnu cenu tovaru a uskutočňovať reklamné a zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými Všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.   
a
a
4. PLATOBNÉ PODMIENKY  
a
1. Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.
a
  2. Kupujúci si môže vybrať v procese uskutočňovania Objednávky z nasledujúcich spôsobov zaplatenia kúpnej ceny:        - bezhotovostne prostredníctvom bankového prevodu na účet predávajúceho po obdržaní predfaktúry na emailovú adresu kupujúceho.        - platbou platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány TrustPay. (Master, Visa)        - prostredníctvom platobnej služby PayPal
a
  3. Na dobierku tovar neposielame.
a
  4. Zvolený spôsob zaplatenia kúpnej ceny je po uskutočnení objednávky možné meniť iba so súhlasom predávajúceho.
 a
5. Faktúra za objednaný a zakúpený tovar (daňový doklad)  je zasielaná kupujúcemu spolu s tovarom.  
a
a
5. STORNO OBJEDNÁVKY
a
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch :
a
1. objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť ( chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď… ) 
a
2. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení v prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 
V prípade, že kupujúci zaplatil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet  v lehote 7-ich kalendárnych dní. 
a
a
  6. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY NA STRÁNKE
a
Spoločnosť Lucia Kopečná - LuckyOne upozorňuje, že informácie uvedené na http://www.luckyonefashionbrand.eu sú z časti preberané od tretích strán ( výrobcovia, resp. ich dodávatelia ) a z ostatných verejne dostupných zdrojov a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. 
a
Spoločnosť Lucia Kopečná - LuckyOne môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.
a
Spoločnosť Lucia Kopečná - LuckyOne nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.  
a
a
7. ZMLUVNÁ POKUTA
a
Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
a
aa
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA   
a
a) Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva  Slovenská obchodná inšpekcia,Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1 . Kontakt nájdete na adrese:  http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi 
a
  b) Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku  
a
c) Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. 
a
d) Tieto obchodné podmienky sú platné od 25.05. 2018.  
a
a
  Banskej Bystrici  25.5.2018

 

Práve pridané do vášho zoznamu želaní:
Tento produkt ste práve pridali do košíka:

Začnite písať a hľadajte stlačením klávesu Enter

Liquid error: Could not find asset snippets/swymWishlist.liquid