• REKLAMÁCIA CLAIM


Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti 

Lucia Kopečná - LuckyOne


Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými usstanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Lucia Kopečná - LuckyOne je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra ( daňový doklad ), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. 

 
Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. 

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho  či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie tu :..............................
 
Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov : 

a) odovzdaním opraveného tovaru
b) výmenou tovaru
c) vrátením kúpnej ceny tovaru
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailu, resp. spolu so zaslaným tovarom dokladom o vybavení reklamácie.

      

    ZÁRUČNÉ PODMIENKY

     

    V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže si kupujúci uplatniť reklamáciu.

    Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov s výnimkami stanoveným Zákonom.

    Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

    Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

    Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné.

    Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním.

    Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

    Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

     

    POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCIÍ

     

    Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce :
    a) či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný ( ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar po otvorení balíka nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť ). 


    b) či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu.
    Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený ( mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený ).
    c) Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese : Lucia Kopečná - LuckyOne, Rezedová 2, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika


    Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
    Odporúčame vám odoslaný tovar poistiť. 


    d) Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.
    e) V prípade straty zásielky slovenskou poštou, alebo kuriérom predávajúci nenesie za stratu žiadnu zodpovednosť.

    Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť odo dňa 01.01.2019
     
    Práve pridané do vášho zoznamu želaní:
    Tento produkt ste práve pridali do košíka:

    Začnite písať a hľadajte stlačením klávesu Enter

    Liquid error: Could not find asset snippets/swymWishlist.liquid